MENU

Wednesday, 28 March 2012

CULTURA SEUR ARI URA IHA LIA FETOSAN NO UMANE IHA SUB.DISTRITO ILIOMAR

CULTURA SEUR ARI URA IHA LIA FETOSAN NO UMANE IHA SUB.DISTRITO ILIOMAR


Seur Ari ura iha lian fetosan no umane, significa iha lia fetosan no umane Lia nain sira sei hala'o ritual ida hodi hare futuru moris nian feto no mane nebe mak atu halo ona nia lia dadauk. Iha  ritual ne'e Lia nain husi feto nian sei hare katak nia oan ou bei oan nebe mak mane mai hola ona ne'e sei moris diak ho mane ba abang bain rua, significa se hare buat ruma la diak, lia nain sira sei tau atensaun para depois lia ne'e remata sira buka para hodi halo tuir, se la halo tuir buat ruma nebe mak la diak futuru moris sira nia oan feto sei la diak.Prosesu atu halo Cultura Seur Ari ura iha lia fetosan no umane mak ne'e, Lia nain sira sei haruka oho fahi nebe mak oferece para hodi oho no atu fo han ba familia umane sira. Fahi nebe mak oho ona sei koa no hasai nia ran oituan no ninian aten ki'ik, i tau ba bikan ou sasan nebe seguru hodi tau, depois Lia nain sira sei foti na'an aten ki'ik nebe mak ohin hasai tau ba bikan laran. Lia nain sei halo cerimonia ritual antes hare na'an aten ki'ik ne'e, Lia nain sei hare na'an aten ki'ik ne'e tomak, iha sinal ou kanek ruma iha na'an aten ki'ik ne'e ka lae? se la iha significa futuru sira ona feto nia moris sei diak, se hetan sinal ruma iha na'an aten ki'ik nia laran futuru sira oan feto nia moris sei la diak. Se sira hetan buat hanesan sira sei tau atensaun para depois cerimonia ne'e remata sira sei buka para hodi halo tuir. Se lae futuru moris sira nia oan feto sei ladun diak, dala ruma sei hetan sofremento oi-oin no se la hetan moris diak ba abang bain rua.

No comments:

Post a Comment