MENU

Monday, 23 April 2012

Kazu todan husi Uma Lisan Leo Nain ninian

Tara Bandu Iha Distrito Ermera hetan Viola Husi Uma Lisan Leo Nain

Lia Nain husi Distrito Ermera tomak iha dia 25 de Fevereiro de 2012 hala'o Ceremonia Tara Bandu hanesan lei tradisaun ida ba povo tomak iha distrito Ermera. Iha Ceremonia tara bandu ne'e partisipa maximu husi Lia Nain tomak husi suco 52 iha distrito Ermera, Tara bandu ne'e realiza tamba inisiativa husi Lian Nain sira husi suco 52 nebe mai husi sub.distrito 5 nebe iha Distrito Ermera hanesan Sub.distrito Atsabe, Sub.Distrito Ermera, Sub.Distrito Letefoho, Sub.Distrito Hatulia, Sub.Distrito Railaco no organiza husi Administrasaun Distrital, Paroquia Ermera. Iha Cereimonia Tara bandu ida ne'e lia nain husi suco ida-idak lori animal sira hanesan karau, fahi, bibi, no sira seluk para hodi kasu todan ba ba lei tara bandu refere.

Tara bandu ida ne'e foin mak fulan rua (2) hala'o mas uma lisan balu komesa viola ona lei tara bandu refere, uma lisan husi Leo nain nebe mak mai husi suco Ponilala Nian viola ona regra ka lei tara bandu ida ne'e lubuk wain mak hanesan labele oho karau liu 5, Labele fo sasan ba umane ka mane foun sira, no labele oho animal ba mate foun sira. lia nain sira uma lulik Leo nain no chefe do suco Ponilala rekonhese sala ida ne'e tamba sira viola ona lei tara bandu nebe mak foin dadaun hala'o iha fulan hirak liu ba.


Impaktu husi viola lei tara bandu ida ne'e mak povolasaun sira husi suco ponilala nain mak mate tamba akto husi hahalok ida ne'e, depois liu loron hitu (7) paraquia Ermera kondena maka'as ba akto hahalok ida ne'e tamba husi uma lulik Leo nain nebe mak husi suco Ponilala oho Animal iha tempo quaresma ka  pascoa no paroquia foti desisaun para labele fo certidaun ka cedula ba iha suco ponilala nia ema nudar nain ba uma lisan leo nain depois kazu todan tiha akto hirak ne'e, Administrasaun distrital mos foti desisaun la intrega chefe suco nia incentivo durante fulan hirak nia laran depois kazu todan tiha akto hirak ne'e.


Husi parte uma lisan Leo nain no autoridade local suco Ponilala rekonhese sala hirak ne'e no sei halo tuir akto refere, uma lisan Leo nain husi suco Ponilala sei kazu tuir, kazu hikas fila fali ka hatodan fila fali tara bandu nebe mak viola ona husi uma lisan refere. uma lisan sei taha karau, oho fahi, no oho bibi no seluk para hodi halo tuir akto refere para kazu todan sira ne'e sei labele kona povo husi uma lisan Leo nain ninian.
No comments:

Post a Comment