MENU

Tuesday, 8 May 2012

CULTURA ATE UAL KU'UR (HAROHAN BA AI-TO'OS) IHA ILIOMAR

cultura ate ual ku'ur (harohan ba ai-to'os) iha sub.distrito iliomar

cultura ate ual ku'ur (harohan ba ai-to'os) sai hanesan cultura nebe mak uniku teb-tebes iha sub.dsitrito iliomar. cultura ida ne'e sai hanesan instrumentu ka meios ida para ita nudar humano bele respeito no konsidera ita nia beiala sira, ate ual ka ai to'os ida ne'e dezenvolve ka kria para lia nain sira bele uja hanesan simbolu ka instrumentu ida nebe mak representa beiala sira nia presenca iha ita nia le'et bainhira ita halo ritual ida ne'e, para lia nain sira bele halo komunikasaun iha cerimonia ritual refere.


ate ual ku'ur (harohan ba  ai to'os) hala'o tamba dala ruma ema balu hetan moras nebe iha indikasaun katak moras refere mosu tamba ema sira ne'e ladun tau atensaun ba fatin sagradu nebe mak durante ne'e ita nia beiala husik hela mai ita, i informasaun ida ne'e ita bele hatene karik ita ba matan do'ok ruma.  tamba ne'e mak ita persiza halo tuir informasaun nebe mak matan do'ok fo hatene mai ita, ho dalan ba harohan ba fatin sagradu nebe mak matan do'ok hatudu mai ita. ha'a wein ere muni isi ku'ur (fatin refere persiza harohan fila fali) tamba durante ne'e la tau konsiderasaun.


atu hala'o ritual ida ne'e (ate ual ku'ur ka harohan ba ai-to'os), ita persiza lori sasan nebe mak iha relasaun ba ceromonia ritual refere. Mak hanesan : Ate ual (ai-to'os), tais, tabaku no malus, ahu'u hodi mama, hena mean para hodi falun (tabaku, malus, ahu'u, na'an tilun nebe mak tesi sai, manu fulun no etc), no hahan nebe mak oferece ba ritual ida ne'e mak hanesan : fos, na'an no seluk tan nebe mak iha relasaun. na'an bele mai husi bibi, fahi, karau, manu. qualquer saida mak ita lori.


lia nain sei harohan ba animal sira nebe mak ita lori, hodi harohan ba fatin refere, lia nain sei tau ate ual ka ai-to'os iha nia fatin, sei hatais ba ate ual ka ai to'os refere ho tais. sei tau sigaru no tabaku, sei tau mos malus, ahu'u iha ate ual ka ai-to'os nebe mak tau dadaun ona. lia nain sei harohan ba ate ual ka ai to'os refere, i lia nain sei foti hena mean para hodi tau tabaku oituan, malus oituan, ahu'u oituan, no sei fokit manu nebe mak atu tunu ba ritual refere no tau nia fulun ba iha hena mean nia laran, lia nain mos sei tesi fahi ka bibi nebe lori hodi ba ritual refere nia tilun hodi falun hamutuk iha hena mean nia laran. lia nain sei harohan ba fatin refere no no sei hikas sasan nebe mak falun ona husi hena mean ne'e, lia nain sei soe ba fati-fatin iha area refere.
 animal nebe mak ohin tesi ona nia tilun ne'e, no manu nebe mak hasai nia fulun, sei oho hotu no sira sei hasai nia aten ki'ik ba iha fatin ida, aten ida ne'e sei kahur ho na'an nia ran, no lia nain sei foti na'an aten ki'ik sira ne'e, lia nain sei harohan tiha mak hare na'an aten ki'ik refere ka seur ari ki kau ere ura. lia nain sei hare no sei temi :
1. quando manu significa katak akadiru lai
2. quando bibi significa katak ra'u-ra'u ka'u
3. quando fahi significa katak raga
4. quando karau significa katak ra'u-ra'u pere.

deposi prosesu ritual hodi hare na'an aten ki'ik ka seur ari ura ne'e remata, na'an aten ki'ik ka seur ari kau sira ne'e sei tau hamutuk fos nebe mak ai au hol ere no tau hamutuk iha tu'il ida nia laran. buat hirak nebe mak tau hamutuk iha tuil nia laran ne'e sei tein hamutuk, no to'o tasak, tuil labele to'o mutuk. depois tasak tuil hirak ne'e hasai no hasai na'an nebe mak iha tuil nia laran, tuil ne'e sei fera ba hat (4), tuil hirak hotu lia nain sei harohan no dehan "isit ere ai ta ka'u ka-ka'ar ho ra'u-ra'u ho" no lia nain sei foti tuil nebe mak fera ba hat (4) i "tuil paru lian", tuil paru nebe mak lia nain lian ona ne'e tutu ka lae? no tuil paru ere tutu iha parte nebe, matebian nebe mak hirus? iha ne'e mak lia nain sei hatene ninian problema nia hun ne'e, lia nain sei fo hatene ba ema nebe mak moras ne'e para tempo ida buka tuir matebian nebe mak hirus ne'e no harohan tiha ba rate refere "rate ere isi kisa". se quando halo tuir hotu ona ema nebe moras ne'e iha posibilidade para diak, tamba problema nia hun sira ne'e halo tuir hotu ona.

No comments:

Post a Comment